Odpadová činnosť

Zabezpečujeme súlad s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva a s programami odpadového hospodárstva. Účel odpadového hospodárstva je postavený na:

Uprednostňuje zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním. Zhodnocovanie je podmienené účinným triedením odpadov a separovaním zložiek.

Nakladanie s odpadmi počas výstavby, aj počas prevádzky bude riadene v zmysle stratégie a koncepcie odpadového hospodárstva SR a podľa platných právnych predpisov pre odpadové hospodárstvo.

Vykonané zákazky

Most PodbielMO 59-090 Podbiel odstránenie havarijného stavu mosta v sume 1,7 mil Eur
Kremnické bane Odstránenie havarijného stavu cestnej komunikácie v Kremnických Baniach v sume 17,7 mil Eur.
Zneškodňovanie odpadov so zahraničnými dodávateľmi a odberateľmi.

Viac k odpadovej činnosti

Základnými princípmi riadenia odpadového hospodárstva na stavbe je:

Predchádzať vzniku odpadov je v tomto prípade možné dobrou organizáciou práce, dôslednou separáciou odpadov od vyťaženého prírodného materiálu a predchádzaniu vzniku havarijných situácii, najmä počas výstavby.

V súvislosti s realizáciou stavby sa predpokladá, že odpad bude produkovaný:

Odpady, ktoré vznikajú výstavbou sú zaradene podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa stanovuje kategorizácia odpadov a vydáva katalóg odpadov.

Materiálové zhodnotenie odpadov prichádza do úvahy pre prípad odpadového betónu, železobetónu a asfaltu z demolácii objektov, spevnených plôch a ciest.